Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

myinstantneed

June 22 2017

myinstantneed
1905 77a5 500
Reposted fromdjahnee djahnee viasweetnothingg sweetnothingg
myinstantneed
Musisz sięgnąć dna, by wiedzieć, w którą stronę iść.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7352 d8fd
myinstantneed
8974 8749
myinstantneed
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaNoCinderella NoCinderella

June 21 2017

myinstantneed
myinstantneed
myinstantneed
myinstantneed
1840 0d35
Reposted frommeem meem viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
myinstantneed
myinstantneed
myinstantneed
myinstantneed
6152 73b2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRozaa Rozaa
myinstantneed
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
myinstantneed
5953 908b 500
myinstantneed
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
8470 1a83
0631 aaea 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl