Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

myinstantneed
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viablackheartgirl blackheartgirl
myinstantneed
Be smart, be strong, be proud, live honorably and with dignity, and just hold on.
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
myinstantneed
5309 7634
Reposted fromonlyman onlyman viausmiechprosze usmiechprosze
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viasomebunny somebunny
myinstantneed
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
myinstantneed
Reposted fromshakeme shakeme viasomebunny somebunny
myinstantneed
myinstantneed
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 viablackheartgirl blackheartgirl
myinstantneed
2647 1558
Reposted fromsavatage savatage viablackheartgirl blackheartgirl
myinstantneed
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
myinstantneed

Stoję właśnie w jednym z moich ulubionych miejsc na świecie, otoczony jedzeniem, muzyką, sztuką, kulturą i myślę tylko o tym, jak bardzo chcę ci to wszystko pokazać.

— "Pamiętniki wampirów"
Reposted fromizvi izvi viablackheartgirl blackheartgirl
myinstantneed
Gatsby
myinstantneed
myinstantneed

February 13 2018

myinstantneed
Czasami musimy się zgubić, żeby znaleźć siebie nawzajem. I czasem znajdujemy się nawzajem, żeby znowu zgubić się ponownie. 
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
myinstantneed
7299 36e7
Reposted fromolaosa olaosa viaoxygenium oxygenium
myinstantneed
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium

February 05 2018

myinstantneed
0229 fb5b

February 02 2018

8723 8db2 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl