Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

myinstantneed
myinstantneed
9614 fde5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
myinstantneed
1801 efd3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
myinstantneed
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin viablackheartgirl blackheartgirl
myinstantneed
1590 8a98 500
myinstantneed
9940 22cc
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viairmelin irmelin
myinstantneed
2939 4fa7 500
Reposted frommesoup mesoup viaiamanartist iamanartist

February 20 2019

0889 6632 500
myinstantneed
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarazation sarazation
myinstantneed
1124 de83 500
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued

May 30 2018

myinstantneed

lucija-lady: Griante, Lombardie, Italie

myinstantneed
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
myinstantneed
3280 372e 500
myinstantneed
myinstantneed
8627 47ab
Reposted fromursa-major ursa-major viatobecontinued tobecontinued
myinstantneed
4827 732a 500
Reposted fromrawecka rawecka viatobecontinued tobecontinued
myinstantneed
0467 065d
myinstantneed

coiour-my-world: Sparkling in the rain – the illuminated tunnel in Mie, Japan, with thousands of sakura-shaped bulbs

myinstantneed
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viakindofnightmare kindofnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl